การชำระเงินค่าบำรุงหอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นโยบายการโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัย

รับสมัครกรรมการนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557

นโยบายการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่1

การคืนค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันหอพักนิสิต